Varhaiskasvatus

Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma luettavissa täältä.

Toiminnasta vastaa varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander
Puh. 040 549 3335
etunimi.sukunimi@virolahti.fi
Opintie 2
49900 Virolahti

Kunnan on lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan huolehdittava siitä, että lasten varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa (päivähoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito). Varhaiskasvatuspalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoidon ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi.

Lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus saada lapselle kunnan järjestämä kokopäiväinen hoitopaikka tai tietyin edellytyksin lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Oikeus varhaiskasvatukseen, lasten kotihoidon tukeen tai yksityisen hoidon tukeen alkaa sairausvakuutuslain mukaisen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä. Oikeus päättyy lapsen siirtyessä perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena peruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun. Jos lapsi ennen peruskoulua osallistuu esiopetukseen, varhaiskasvatus voidaan järjestää osa-aikaisesti.

Alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos hoidon tarve ei ole työn, koulutuksen tai opiskelun vuoksi ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Muiden lasten osalta tulee noudattaa kunnassa noudatettavaa varhaiskasvatuksen hakuaikaa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella kuin päivähoitoon haetaan.

”Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lapsensa varhaiskasvatuspalvelut” (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista s.9)

Varhaiskasvatus koostuu lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jonka lähtökohtana on tieteelliseen tutkimukseen ja varhaiskasvatuksen menetelmien tuntemiseen perustuva näkemys lapsesta. Lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, samoin oppivelvollisuusikäisten päivähoito.

Varhaiskasvatuksessa oleellista on lasten, henkilöstön ja vanhempien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun sosiaalitoimen, sekä koulu- ja terveystoimen kanssa ja erilaisten järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Päivähoidon varhaiskasvatus parhaimmillaan tasoittaa lasten elinolosuhteista seuraavia eroja ja tarjoaa kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä mukaisesti.

Päivähoidon varhaiskasvatus perustuu Yhdistyneitten Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimukseen, perusoikeussäännöksiin sekä muuhun kansalliseen lainsäädäntöön. Perustuslain perusoikeussäännöksistä varhaiskasvatuksessa keskeisiä oikeuksia ovat yhdenvertaisuus, ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeuksien turvaaminen, uskonnonvapaus sekä kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.

LÄHDE: Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2002.

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat pohjana kuntien tehdessä omia varhaiskasvatussuunnitelmiaan. Kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatusuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, joiden välillä on selkeä jatkumo.

Miehikkälän varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Miehikkälän varhaiskasvatus tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön tavoitteena lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä tasapainoiseksi ja itseään ja muita kunnioittavaksi miehikkäläläiseksi.

Virolahden varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Hyvä kasvatuksellinen kumppanuus perheen kanssa luo kivijalan lapsen kasvulle. Lapsilähtöisen toiminnan ja leikin kautta autamme lasta kasvamaan itseään ja muita kunnioittavaksi, hyvinvoivaksi ja aktiivikseksi virolahtelaiseksi.

 

Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2017 alkaen.