Miehikkälän kunta

Terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kymsoteen 1.1.2019

Miehikkälän ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoteen 1.1.2019 alkaen.Toimipaikka, toiminta sekä puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kymenlaakson kuntien eli Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Kymsoten alaisuuteen. Kymsote vastaa jatkossa myös aikaisemmin Carean järjestämästä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluista. Myös ulkoistettujen palvelujen sopimukset siirtyvät kunnilta Kymsotelle.

Vielä vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos ei näyttäydy suuresti kymenlaaksolaisten arjessa, sillä asiakkaita palvellaan samoissa palvelupaikoissa kuin tähänkin asti. Myös puhelinnumerot säilyvät samoina, eli palvelua saa samoissa tutuissa numeroissa. Verkkopalvelut sen sijaan yhdistyvät ja verkossa kaikki kymenlaaksolaiset asioivat yhdessä ja samassa paikassa:

www.kymsote.fi

 

Terveyspalveluiden päätehtävä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävästi. Hyvinvointikuntayhtymä pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Palveluista ja toiminnasta vastaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kansalaisella itsellään. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveyspalvelut pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Lue lisää: Hyvinvointikertomus 2015

Hyvis-sivustolle on koottu hyödyllisiä verkkopalveluita ja linkkejä eri ikäryhmille. Alla olevaa logoa klikkaamalla löydät tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, vinkkejä oman terveyden edistämiseen sekä omahoitoa tukevia palveluita Kymenlaakson alueella.

 

 

 

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat käyntisi aikana syntyneet hoitotiedot. Arkiston kautta potilastiedot ovat Sinun ja niiden terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä, jotka niitä Sinua hoitaessasi tarvitsevat.

Tästä pääset Kanta-palveluun:

Hoitopaikan vaihtaminen

Kuntalainen on voinut valita 1.1.2014 alkaen, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita, mm. terveysneuvontaa, sairaanhoitopalveluja, suun terveydenhuollon palveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuspalveluita. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Lue lisää

Kuntalaisen on tehtävä ilmoitus perusterveydenhuollon vastaavan kunnan vaihtamisesta. Lomakkeen voi tulostaa tästä.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava asiakkaalle / potilaalle ymmärrettävässä muodossa ja asiakkaan / potilaan halutessaan myös kirjallisesti. Asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (Henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla /potilaalla on oikeus saada maksutta rekisterissä olevat tiedot kerran vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla / potilaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön peruste, niin sanottu lokiselvitys. Asiakas / potilas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada käsiteltävältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § (Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin).
Asianosaisen tiedonsaantipyynto