Miehikkälän kunta

Ohjeet

Luvan hakija

Luvan hakija on rakennuspaikan haltija, joka voi olla rakennuspaikan omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muulla sopimuksella hallitseva. Mikäli haltioita on useita kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava hakemus tai annettava valtakirja.

Arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen rakentamista suunniteltaessa

Ohje

Mikäli haluat hävittää omistamasi rakennuksen polttamalla

Toimintaohjeet

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä että naapurille annetaan tieto lupahakemuksen vireille tulemisesta ja hänelle varataan tilaisuus esittää muistutuksensa suunnitelmasta.
Naapurin kuulemisen voi tehdä luvan hakija. Kuuleminen on syytä tehdä rakennusvalvontatoimiston kuulemislomakkeella.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön omistajaa tai haltijaa MRL 133 §. Sellainen kiinteistö jolla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa on naapuri. Myös välittömästi kadun toisella puolella oleva sekä vinottain vastapäätä oleva kiinteistö on naapuri. Kiinteistö maanvuokraoikeuden haltija sekä omistaja ovat naapureita.
Rakennusvalvonnasta saa tiedot kuultavista naapureista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia rakennuspaikalla lupahakemuksen vireillä olosta.

Poikkeamisluvassa ja suunnittelutarveratkaisussa

Naapurit on aina kuultava poikkeamislupahakemuksen ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. Ennen poikkeamislupapäätöksen tekemistä on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen (MRL 173 §).

Hakemuksesta on kirjallisesti ilmoitettava naapureille ja samalla annettava heille tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen, johon on varattava vähintään 7 päivän määräaika.

Rakennuslupien voimassaolon jatkaminen

Mikäli oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa, voidaan perustellusta syystä luvan voimassaoloaikaa jatkaa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella ja työn loppuunsaattamista varten enintään kolmella vuodella (MRL 143 §). Lupa-ajan jatkamista haetaan sähköisesti Lupapiste.fi. Lupapisteelle on liitettävä vastaavan työnjohtajan suostumus tehtäviensä jatkumisesta.

Linkitä jatkoaikahakemus aina alkuperäisen lupahakemuksen lupanumeroon.

Muutoksenhaku

Rakennustarkastajan päätöksiin jätetään oikaisuvaatimus (MRL 187 §) 14 vuorokauden kuluessa. Lupapäätöksien muutoksenhakuun ovat oikeutettuja vain asianosaiset eli lähinnä naapurit ja hakija itse sekä kunta (MRL 190 ja 192 §).

Asemapiirros

Ohjeen asemapiirroksen laatimiseen löydät tästä.

Pelastustie

Pelastustieohje

Lämmitysöljysäiliön poistaminen käytöstä

Ohje käytöstä poistamiseen