Miehikkälän kunta

Ohjeet

Luvan hakija

Luvan hakija on rakennuspaikan haltija, joka voi olla rakennuspaikan omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muulla sopimuksella hallitseva. Mikäli haltioita on useita kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava hakemus tai annettava valtakirja.

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä että naapurille annetaan tieto lupahakemuksen vireille tulemisesta ja hänelle varataan tilaisuus esittää muistutuksensa suunnitelmasta.
Naapurin kuulemisen voi tehdä luvan hakija. Kuuleminen on syytä tehdä rakennusvalvontatoimiston kuulemislomakkeella.

Rakennusluvassa

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön omistajaa tai haltijaa MRL 133 §. Sellainen kiinteistö jolla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa on naapuri. Myös välittömästi kadun toisella puolella oleva sekä vinottain vastapäätä oleva kiinteistö on naapuri. Kiinteistö maanvuokraoikeuden haltija sekä omistaja ovat naapureita.
Rakennusvalvonnasta saa tiedot kuultavista naapureista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia rakennuspaikalla lupahakemuksen vireillä olosta.

Poikkeamisluvassa ja suunnittelutarveratkaisussa

Naapurit on aina kuultava poikkeamislupahakemuksen samoin kuin suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. Ennen poikkeamislupapäätöksen tekemistä on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen (MRL 173 §).

Hakemuksesta on kirjallisesti ilmoitettava naapureille ja samalla annettava heille tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen, johon on varattava vähintään 7 päivän määräaika. Naapurinkuulemiskaavake on poikkeuslupahakemuksen yhteydessä, erillisiä lomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta.

Rakennuslupien voimassaolon jatkaminen

Mikäli oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa, voidaan luvan voimassaoloaikaa jatkaa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella ja työn loppuunsaattamista varten enintään kolmella vuodella (MRK 143 §). Lupa-ajan jatkamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Muutoksenhaku

Lupien julkipanopäivä on pääsääntöisesti kerran viikossa. Lupapäätöksiin haetaan muutosta valittamalla 30 vuorokauden kuluessa hallinto-oikeudelle. Viranhaltioiden päätöksiin jätetään oikaisuvaatimus (MRL 187 §) 14 vuorokauden kuluessa. Lupapäätöksien muutoksenhakuun ovat oikeutettuja vain asianomaiset eli lähinnä naapurit ja hakija itse sekä kunta (MRL 190 ja 192 §).

Korjausavustukset

Avustuksia voidaan myöntää ARA:n antamien valtuuksien puitteissa.
Rakennuslautakunta myöntää korjausavustukset. Rakennustarkastaja valmistelee korjausavustukset ja vastaa korjausavustusten neuvonnasta, tarkastuksista, maksatuksista.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle kunnan myöntämien avustusten määrän, joka osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Hakuaika ja hakumenettely ovat valtakunnalliset. Hakuaika ilmoitetaan erikseen vuosittain. Yleensä se sijoittuu kevättalveen.

Terveyshaitan poistamista, hissin rakentamista ja vanhaan kerrostaloon rakennettavan hissin suunnittelua koskevaa avustusta voidaan kuitenkin hakea kunnan kautta ARAlta myös normaalin hakuajan jälkeen. Kunnat julistavat avustukset haettaviksi ja hakemukset jätetään määräaikaan mennessä sille kunnalle, jossa korjattava kohde sijaitsee. Hakijana ja avustuksensaajana on yleensä korjattavan kohteen omistaja.

Hakulomakkeita sekä tarkempia tietoja hakemisesta saa Virolahden kunnan rakennusvalvonnasta.

Lisätietoa ARA:n myöntämistä korjausavustuksista.