Miehikkälän kunta

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on edennyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus vaiheeseen.

Rakennusjärjestyksen tavoite on vastata voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia ja toimia ajantasaisena työvälineenä rakentamisen ohjauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa 10.6 – 16.7.2021 välisen ajan viraston aukioloaikana (os. Keskustie 4 A Miehikkälä) sekä kuntien kotisivuilla www.miehikkala.fi, www.virolahti.fi.

Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä 16.7.2021 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai rakennusvalvonta(a)miehikkala.fi.

Lisätietoja rakennusjärjestysehdotuksesta antaa rakennustarkastaja Risto Poikolainen puh 050 399 2152 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@miehikkala.fi.

Miehikkälässä 10.6.2021

Kuntatekniikan lupajaosto

 

liite: Rakennusjärjestysehdotus 2021

liite: Rakennusjärjestys OAS 2021 ja Rakennusjärjestys OAS 2021 liite

 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten uusiminen

A. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS
Maankäyttö- ja Rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja MRL 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. (MRL 15 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selvitys hankkeesta, jossa esitellään mitä ollaan tekemässä, miten hanke etenee ja miten hankkeeseen voi vaikuttaa.

B. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKOITUS
Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. (MRL 14 §)
Rakennusjärjestyksessä voidaan myös osoittaa suunnittelutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi kaava-alueiden lähialueet sekä kyläkeskus- ja tienvarsialueet. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (MRL 16 §).
Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella MRA 6 §.

C. RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUSIMISEN TARVE JA TAVOITTEET
Virolahden kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002. Miehikkälän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2007. Rakennusjärjestysten uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on viime vuosina monilta osin muuttunut. Nykyiset rakennusjärjestykset ovat sen vuoksi osin vanhentuneet. Uusi rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin.
Virolahden ja Miehikkälän kunnissa käytössä oleva sähköinen lupapalvelu voi aiheuttaa muutoksia rakennusjärjestyksiin.
Rakennusjärjestyksen laatimisen yhteydessä käsitellään linjausta siitä, millä kriteereillä ja millä alueilla lomarakennuspaikka on mahdollista muuttaa ympärivuotiseksi asuinrakennuspaikaksi.
Rakennusjärjestysten kuntien välinen ja seudullinen yhtenäistäminen tarpeellisin osin ovat myös tarkastelun keskiössä.

D. OSALLISET
Rakennusjärjestyksen laatimisessa osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun ja rakennusjärjestyksen vaikutuksen arviointiin. Osalliset voivat kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta.
Rakennusjärjestyksen uusimisessa keskeisiä osallisia ovat:
1) Kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja kiinteistöjen omistajat
2) Kunnassa toimivat yritykset, yhdistykset, seurat ja yhteisöt
3) Kunnan alueella toimivat verkonhaltijat
4) Kunnan toimielimet ja viranhaltijat
5) Naapurikunnat
6) Kymenlaakson liitto
7) Kaakkois-Suomen ELY-keskus
8) Kymenlaakson pelastuslaitos
9) Kymenlaakson Museo
10) Museovirasto
11) Rajavartiolaitos, Tulli, Poliisi
12) Puolustusvoimat

E. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Rakennusjärjestyksen käsittelyvaiheet ja tavoiteaikataulu:
1) Rakennusjärjestyksen päivittämisen käynnistäminen 2020
2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja kuuluttaminen
3) Rakennusjärjestysluonnoksen valmistelu ja asettaminen nähtäville
4) Rakennusjärjestysehdotuksen valmistelu ja asettaminen nähtäville
5) Muistutusten käsittely
6) Rakennusjärjestyksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa
7) Rakennusjärjestyksen voimaantulo 2021

Tiedottaminen
Rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatavilla olosta, mahdollisista yleisötilaisuuksista, rakennusjärjestyksen luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta ja rakennusjärjestyksen voimaantulosta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla. Ilmoitukset julkaistaan kuntien virallisissa ilmoituslehdissä, kuntien ilmoitustauluilla ja kuntien internet-sivuilla (www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko suunnitteluprosessin ajan.
Käynnistysvaihe
Kunnat ilmoittavat rakennusjärjestyksen uusimistyön aloittamisesta ja asettavat tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville koko uusimistyön ajaksi. OAS:aa voidaan tarpeen mukaan tarkistaa ja päivittää suunnitteluprosessin aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Luonnosvaihe
Kunnat laativat luonnoksen uusista rakennusjärjestyksistä. Luonnoksista neuvotellaan keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Luonnokset asetetaan alustavasti nähtäville ja siitä voi esittää mielipiteensä. Tarvittaessa luonnosvaiheessa pyydetään myös eri tahojen lausuntoja.

Ehdotusvaihe
Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi. Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan julkisesti nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutuksensa kuntaan nähtävillä olon aikana yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Hyväksyminen
Jos oleellisia muutoksia ehdotukseen ei tule, saatetaan rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ja hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto viranomaisille. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun kunnanvaltuuston hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja julkaistaan. Mahdolliset valitukset hyväksymispäätöksestä osoitetaan hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo
Rakennusjärjestys astuu voimaan, kun päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu.

F. PALAUTTEEN ANTAMINEN
Muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, rakennusjärjestyksen luonnoksesta ja rakennusjärjestyksen ehdotuksesta voi tehdä kirjallisesti niiden nähtävilläoloaikoina seuraavaan osoitteeseen:
Miehikkälän kunta
Rakennusvalvonta
Keskustie 4 A
49700 Miehikkälä

G. YHTEYSTIEDOT
Risto Poikolainen
Rakennustarkastaja
050 389 2152
etunimi.sukunimi@miehikkala.fi