Miehikkälän kunta

Lupien hakeminen

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu.
Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen
Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

Kaikki rakentamiseen liittyvät lupahakemukset toivotaan jätettävän sähköisen lupahaun kautta (lupapiste.fi).

Ohjeet sähköiseen lupa-asiointiin

Pääset palveluun klikkaamalla alla olevaa logoa.

 

Rakennuslupa (MRL 125 §)

Rakennuslupaa tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

 • kts. rakennusjärjestys
 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajennus
 • kerrosalan laskettavan tilan lisääminen
 • työhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. viemäriverkostonuusiminen, kosteiden tilojen rakentaminen)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttaminen
 • määräajaksi paikoilleen pystytettävän rakennuksen rakentaminen

Sähköinen hakemus on jätettävä riittävän ajoissa ennen rakennustöiden suunniteltua aloitusajankohtaa.
Täydellisen lupahakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa ja päätöksenantopäivästä valitusaika on 14 vuorokautta.
Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa.

Toimenpidelupa (MRL 126 §)

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

 • katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (rakennelma)
 • tulisijan rakentaminen
 •  urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma)
 • asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite)
 • maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite)
 • suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite)
 • muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen (säilytys- tai varastointialue)
 • rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide)
 • muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (aitaaminen)
 • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset (kaupunkikuvajärjestely)
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (huoneistojärjestely)
 • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö)
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen

Kts. rakennusjärjestys.

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuuspäivästä.

Toimenpideilmoitus (MRL 129 §)

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan:

 • kts. rakennusjärjestys
 • vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen

Toimenpideilmoitus haetaan sähköisestä lupajärjestelmästä kuten toimenpidelupakin. Viranomainen määrittelee käsitelläänkö hakemus ilmoitusmenettelynä vai toimenpidelupana.

Rakennuksen purkamislupa ja purkamisilmoitus (MRL 127 §)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava- tai rakennuskieltoalueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jollei rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvita lupaa, on haettava kuitenkin purkamisilmoitusta sähköisestä lupajärjestelmästä kuten purkamislupaakin.

Tarvittavat asiakirjat:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • kartta
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • selvitys naapurinkuulemisesta
 • selvitys purkutyön järjestämisestä
 • selvitys rakennusjätteen käsittelystä / hyötykäytöstä

Maisematyölupa (MRL 128 §)

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä rakennuskieltoalueella.

Poikkeamislupa (MRL 173 §)

Erityisistä syistä voidaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista myöntää poikkeama.

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Rakentaminen alueelle, jolla ei ole hyväksyttyä kaavaa vaatii eräin poikkeuksin suunnittelutarveratkaisun.
Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen eikä asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.
Lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun nojalla voi hakea rakennuslupaa.

Kunnanhallituksen poikkeamisluvat

Kunnanhallitus myöntää pääsääntöisesti kaikki poikkeamisluvat.

Ely-keskus myöntää MRL:n mukaan sen toimivaltaan kuuluvat poikkeamisluvat.

Poikkeamislupahakemukset haetaan sähköisesti lupapiste.fi .

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on Haminan kaupunki. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan lupavaliokunnalle. Tarkemmat tiedot löytyvät Haminan kaupungin nettisivuilta.