Miehikkälän kunta

Lupien hakeminen

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu.
Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen
Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

Kaikki rakentamiseen liittyvät lupahakemukset toivotaan jätettävän sähköisen lupahaun kautta (lupapiste.fi).

Ohjeet sähköiseen lupa-asiointiin

Pääset palveluun klikkaamalla alla olevaa logoa.

 

Rakennuslupa

Rakennuslupaa (MRL 125 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

 • ks. rakennusjärjestys
 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajennus
 • kerrosalan laskettavan tilan lisääminen
 • työhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. viemäriverkostonuusiminen, tulisijan rakentaminen, kosteiden tilojen rakentaminen)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttaminen
 • määräajaksi paikoilleen pystytettävän rakennuksen rakentaminen

Hakemus on jätettävä riittävän ajoissa ennen rakennustöiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Asiakirjoiltaan täydellisen lupahakemuksen käsittely vie pari viikkoa ja päätöksenantopäivästä valitusaika on 14 vuorokautta.
Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa (MRL 126 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

 • ks. rakennusjärjestys
 • vähäiset rakennushankkeet (ks. rakennusjärjestys) esim: maston, säiliön, piipun pystyttäminen
 • suurehko laituri
 • sillat
 • muusta alueesta erottuva suurehko säilytys-, varastointi- tai pysäköintialue
 • rakennelmaan tai laitokseen, joka ei ole rakennus
 • jos toimenpiteellä on vaikutus luonnonoloihin, maisemakuvaan tms.
 • rakennuksen ulkopuolisen jätevesijärjestelmien muutostyö ja rakentaminen
 • rakennuksen ulkoasun muuttaminen
 • mainostoimenpide
 • aitaaminen
 • asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.

Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettelyä (MRL 129 §) sovelletaan

 • ks. rakennusjärjestys
 • vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen

Viranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta on tarpeen. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä jollei valvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista.

Toimenpideilmoituksessa tarvittavat asiakirjat:

 • Ilmoituslomake (sama kuin rakennus- tai toimenpidelupahakemus) 2 kpl
 • hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan haltija/haltijat tai hänen valtuuttamansa henkilö
 • Selvitys omistusoikeudesta 2 kpl
 • Kartat 2 kpl kopio kaava- tai ympäristökartasta
 • Asemapiirustus, pohja- ja julkisivupiirrokset
 • Asemapiirros on laadittava Suomen RakMk osan A2 mukaisesti.
 • Pohjapiirroksen ja julkisivupiirrosten tulee olla selkeitä, mitoitettuja ja arkistokelpoisia
 • Piirustukset tulee taittaa A4 kokoon niin että nimiö jää näkyviin.
 • Naapurien kuuleminen 2 kpl
 • Muita liitteitä tapauskohtaisesti.

Ilmoituslupa raukeaa jos toimenpidettä ei ole saatettu valmiiksi kolmen vuoden sisällä.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Purkamislupaan (MKR 127 §) ja purkamisilmoitukseen tarvitaan:
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava- tai rakennuskielto alueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään.
Jollei purkaminen edellytä purkamislupaa tulee siitä tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Viranomainen voi kyseisen ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkuluvan hakemista.

Tarvittavat asiakirjat:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • kartta
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • selvitys naapurinkuulemisesta
 • selvitys purkutyön järjestämisestä
 • selvitys rakennusjätteen käsittelystä / hyötykäytöstä

Maisematyölupa

Maisematyölupaan (MRL 128 §) tarvitaan:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä rakennuskieltoalueella.
  Tarvittavat asiakirjat:
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • kartta
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Erityisistä syistä voidaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista myöntää poikkeama. (MKR 171-176 §)
Luvan edellytyksiä
Poikkeaminen ei saa aiheuttaa (MRL 172 §);

 • Haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
 • Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 • Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
 • Poikkeamaa ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 §)

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Rakentaminen alueelle, jolla ei ole hyväksyttyä kaavaa vaatii eräin poikkeuksin suunnittelutarveratkaisun.
Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen eikä asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.
Lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun nojalla voi hakea rakennuslupaa.

Kunnanhallituksen poikkeamisluvat

Kunnanhallitus myöntää pääsääntöisesti kaikki poikkeamisluvat.

Ely-keskus myöntää MRL:n mukaan sen toimivaltaan kuuluvat poikkeamisluvat.

Poikkeamislupahakemukset jätetään rakennusvalvontaan (sähköinen haku lupapiste.fi).

 

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on 1.7.2016 alkaen Haminan lupavaliokunta. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan lupavaliokunnalle (PL 70, 49401 Hamina). Tarkemmat tiedot löytyvät Haminan kaupungin nettisivuilta.