Miehikkälän kunta

Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet

Potilaslain mukainen muistutuslomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilorekisteritiedon korjaamisvaatimus

Asianosaisen tiedonsaantipyynto

Muistutuslomakkeet

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon ja kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)
Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)

Tarkastuspyyntölomakkeet

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.
Potilastietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdeta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.
Henkilorekisteritiedon korjaamisvaatimus (pdf)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantilomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut -kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.
Asianosaisen tiedonsaantipyynto (pdf)

 

Sosiaali- ja terveystoimen lomakkeet lähetetään osoitteella:

Miehikkälän kunta
Sosiaali- ja terveystoimi
Keskustie 4 A
49700 Miehikkälä