Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 9.6. – 23.6.2016

MK Konetyö Oy hakee MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa ostamalleen (5390 m²) määräalalle Miehikkälä  (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä ma. Kallio 5:36 tilalle (0,4 ha) suoritettavalle rakennuspaikan hakkuulle. Maisematyölupa-alue on Miehikkälän kunnan `keskusta-alueen eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos`-aluetta.

Kaavassa alue on teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolle ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) sekä, että alue on maisemallisesti arvokas alue (ma-1). Kaavamääräys (ma-1); Alueella sijaitsee Vaalimaan jokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus tulee säilyttää avoimena. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen tulee mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutua alueen maisemakuvaan. Maisemakuvaa muuttavaa toimenpidettä ei saa ilman ilman maisematyölupaa (MRL 128 §).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 9.6 – 23.6.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 23.6.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 9.6.2016

Rakennuslautakunta

Kartta