Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 12.5.-26.5.2016

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälän (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Harju 3:67 tilalle 1,3 ha alueelle avohakkuun suorittamiseksi.

Maisematyölupa-alue on Miehikkälän keskusta-alueen eteläosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen maa- ja metsätalousalueen (M-1) korttelialuetta, johon on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti (oooo) -varaus ja veden hankinnalle tärkeä pohjavesialueen raja (pv-1).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 12.5 – 26.5.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 26.5.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 12.5.2016

Rakennuslautakunta

Kartta