fbpx
Miehikkälän kunta

MAISEMATYÖLUPA

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälän Saivikkalan pohjoisosan asemakaava-alueelle osittain sijoittuvalle kiinteistölle 489-411-9-54 noin 1,1 ha alueelle harvennushakkuun suorittamiseksi.
Harvennushakkuu (kuvio 32) sijaitsee asemakaavan TY-alueella (teollisuusrakennusten korttelialue) sekä VL-alueella (lähivirkistysalue).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla 17.11.2022 – 28.11.2022 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 28.11.2022 mennessä:
rakennusvalvonta@miehikkala.fi tai Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A,
49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 17.11.2022

Rakennusvalvonta

Liitteet:

karttaote

kaavakarttaote

hakkuukartta kuvio 32