Miehikkälän kunta

Lupien hakeminen

Virolahden rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu.
Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen
Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen. Pääset palveluun klikkaamalla alla olevaa logoa.

 

Rakennuslupa

Rakennuslupaa (MRL 125 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

 • ks. rakennusjärjestys
 • uuden rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajennus
 • kerrosalan laskettavan tilan lisääminen
 • työhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. viemäriverkostonuusiminen, tulisijan rakentaminen, kosteiden tilojen rakentaminen)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttaminen
 • määräajaksi paikoilleen pystytettävän rakennuksen rakentaminen

Rakennuslupa haetaan kirjallisesti siihen tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lupahakemus liitteineen jätetään rakennusvalvontatoimistoon kahtena (2) sarjana.
Hakemus on jätettävä riittävän ajoin ennen rakennustöiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Asiakirjoiltaan täydellisen lupahakemuksen käsittely vie pari viikkoa ja päätöksenantopäivästä valitusaika on 14 vuorokautta.
Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa (MRL 126 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

 • ks. rakennusjärjestys
 • vähäiset rakennushankkeet (ks. rakennusjärjestys) esim: maston, säiliön, piipun pystyttäminen
 • suurehko laituri
 • sillat
 • muusta alueesta erottuva suurehko säilytys-, varastointi- tai pysäköintialue
 • rakennelmaan tai laitokseen, joka ei ole rakennus
 • jos toimenpiteellä on vaikutus luonnonoloihin, maisemakuvaan tms.
 • rakennuksen ulkopuolisen jätevesijärjestelmien muutostyö ja rakentaminen
 • rakennuksen ulkoasun muuttaminen
 • mainostoimenpide
 • aitaaminen
 • asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin

Toimenpidelupa haetaan kirjallisesti noudattaen soveltuvin osin rakennusluvan hakumenettelyä ja liitteitä.
Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.

Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettelyä (MRL 129 §) sovelletaan

 • ks. rakennusjärjestys
 • vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen

Viranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta on tarpeen. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä jollei valvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista.

Toimenpideilmoituksessa tarvittavat asiakirjat:

 • Ilmoituslomake (sama kuin rakennus- tai toimenpidelupahakemus) 2 kpl
 • hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan haltija/haltijat tai hänen valtuuttamansa henkilö
 • Selvitys omistusoikeudesta 2 kpl
 • Kartat 2 kpl kopio kaava- tai ympäristökartasta
 • Asemapiirustus, pohja- ja julkisivupiirrokset
 • Asemapiirros on laadittava Suomen RakMk osan A2 mukaisesti.
 • Pohjapiirroksen ja julkisivupiirrosten tulee olla selkeitä, mitoitettuja ja arkistokelpoisia
 • Piirustukset tulee taittaa A4 kokoon niin että nimiö jää näkyviin.
 • Naapurien kuuleminen 2 kpl
 • Muita liitteitä tapauskohtaisesti.

Ilmoituslupa raukeaa jos toimenpidettä ei ole saatettu valmiiksi kolmen vuoden sisällä.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Purkamislupaan (MKR 127 §) ja purkamisilmoitukseen tarvitaan:
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava- tai rakennuskielto alueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään.
Jollei purkaminen edellytä purkamislupaa tulee siitä tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Viranomainen voi kyseisen ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkuluvan hakemista.

Tarvittavat asiakirjat:

 • lupahakemuskaavake, jonka allekirjoittavat rakennuspaikan omistaja / omistajat tai heidän valtuuttamansa henkilö.
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • kartta
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • selvitys naapurinkuulemisesta
 • selvitys purkutyön järjestämisestä
 • selvitys rakennusjätteen käsittelystä / hyötykäytöstä

Maisematyölupa

Maisematyölupaan (MRL 128 §) tarvitaan:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä rakennuskieltoalueella.
  Tarvittavat asiakirjat (2 kpl):
 • lupahakemuslomake, jonka allekirjoittavat rakennuspaikan omistaja / omistajat tai heidän valtuuttamansa henkilö.
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • kartta
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Erityisistä syistä voidaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista myöntää poikkeama. (MKR 171-176 §)
Luvan edellytyksiä
Poikkeaminen ei saa aiheuttaa (MRL 172 §);

 • Haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
 • Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 • Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
 • Poikkeamaa ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 §)

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Rakentaminen alueelle, jolla ei ole hyväksyttyä kaavaa vaatii eräin poikkeuksin suunnittelutarveratkaisun.
Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen eikä asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.
Lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun nojalla voi hakea rakennuslupaa.

Ympäristökeskuksen poikkeuslupa

Kun kyseessä on:

 • uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa kaavaa (MRL 72 §, 1 mom.)
 • vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
 • poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä tai rakennuskiellosta
 • ranta-alueella olevan lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi
 • Rakennuslupa voidaan hakea lainvoimaisen poikkeamisluvan perusteella (MRL 171 §)

Kunnanhallituksen poikkeama

Muut kuin ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvat poikkeamiset
Poikkeamislupahakemukset jätetään rakennusvalvontatoimistoon. Hakemuksen täyttöohjeet löytyvät hakemuslomakkeen yhteydestä.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on 1.7.2016 alkaen Haminan ympäristölautakunta. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan ympäristölautakunnalle (PL 70, 49401 Hamina)

Maa-aineslaki (MAL) 555/1981

Ympäristökeskus ohjaa ja valvoo MAL:n mukaista toimintaa alueellaan. Kunnan tehtävä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesluvat. Rakennustarkastaja valmistelee ja valvoo maa-ainesluvat, päättää maa-aineslain mukaisten toimenpiteiden keskeyttämisestä ja päättää sekä valvoo maa-aineslupien vakuudet ja vakuuksien vapauttamisen Virolahden ja Miehikkälän alueella.

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa

Lupa ei ole tarpeen jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotikäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä siten kuin 3 §:n 4 momentissa säädetään. Ks. Ilmoitusvelvollisuus kotitarveotosta (jos otto ylittää 500 m3).