Miehikkälän kunta

Kymen Turva eli Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi

Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi on toiminut vuodesta 2012 maakunnan kuntien, viranomaisten sekä muiden toimijoiden turvallisuusyhteistyön alustana. Nimen lyhennelmä Kymen Turva on otettu käyttöön keväällä. Kymen Turvassa linjataan ja asetetaan yhteisiä painopisteitä, sekä yhteen sovitetaan Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusasioita. Vuosien aikana toiminta on kehittynyt, laajentunut ja muodostunut luontevaksi osaksi maakunnallista turvallisuusyhteistyötä. Kymenlaakso on yksi edelläkävijä maakunta yhteisen varautumisen kehittämisessä.

Mikä on Kymen Turvan rooli varautumisessa

Jokainen varautumisvelvollinen organisaatio vastaa varautumisestaan, omien lakisääteisten tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen. Kymen Turva yhteensovittaa Kymenlaakson varautumista niin, että alueen toimijoilla on ajantasainen tieto sekä yhteinen käsitys valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävistä riskeistä. Kymen Turva mahdollistaa sen, että varautumisen toimijoilla on yhteinen tavoitetila ja eri osapuolten varautumistoimenpiteet ovat mahdollisimman hyvin yhteistä tavoitetilaa tukevia.

Kymen Turva kokoaa yhteen alueen viranomaiset, kunnat sekä muut toimijat. Keskeistä toiminnassa on tietojen vaihtaminen, yhteisten suunnitelmien laatiminen, harjoitusten järjestäminen ja toiminnan yhteen sovittaminen.

Mikä on Kymen Turvan rooli koronatilanteessa

Käynnissä oleva poikkeusolo on ensisijaisesti terveysviranomaisen johtama. Koronatilanteessa organisaatiot vastaavat omasta varautumisestaan. Kymen Turva vastaa varautumisen aluetason yhteensovittamisen tarpeeseen ja tähtää siihen, että alueen toimijoilla on ajantasainen tieto ja yhteinen käsitys. Tilannekuva kootaan kerran viikossa pidettävillä tilannekuvakokouksilla. Tilannekuvakooste jaetaan organisaatioille.

Miten Kymen Turva toimii

Kymen Turva kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa sekä muulloin tarvittaessa (koronatilanteessa viikoittain). Kymen Turvassa kyse on alueen yhteisestä varautumisesta kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. Toimintaa ja kokouksia valmistelee viranomaisista koostuva sihteeristö, jonka kokoonpanoa tarvittaessa laajennetaan käsiteltävän asian mukaan laajennetuksi sihteeristöksi. Kymi19 valmiusharjoituksessa kokoontuessa Kymen Turva päätti perustaa yhteyteensä Kymenlaakson alueen kriittisten toimijoiden viestinnän yhteistyöverkoston. Sen kautta alueen kriittisten toimijoiden viestintää voidaan tehostaa ja yhdenmukaistaa.

Mitä Kymen Turva tuottaa

  • Kymenlaakson alueellinen riskiarvio: alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollinen arviointityö, joka pohjautuu kansalliseen riskiarvioon. Riskiarviota on Kymenlaaksossa laadittu vuodesta 2016 alkaen ja uusin päivitys valmistuu keväällä 2020
  • Kymenlaakson valmiuskortti: tukee toimijoiden valmiussuunnittelua. Kortin avulla häiriötilanteessa saadaan nopeasti käsitys keskeisistä toimijoista ja tehtävistä. Kortissa on mukana kaikkien keskeisten tahojen yhteystiedot, jotka päivitetään vuosittain.
  • Ennakoiva tilanneseuranta ja arviointi: turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollista seurantaa ja arviointia tehdään säännöllisesti kokousten yhteydessä sekä tilanteen niin edellyttäessä myös yksittäisten tilanteiden osalta.
  • Harjoitusten yhteensovittamista: tulevien harjoitusten käsittely kokouksessa sekä niiden sisältöjen ja ajankohtien yhteensovittaminen.
  • Kriisiviestintäkortti: korttien laatiminen on aloitettu ja ne pohjautuvat Kymenlaakson riskiarvioon

Mikä on kuntien rooli Kymen Turvassa

Kunnilla on keskeinen rooli kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Kuntien tulee turvata asukkaiden hyvinvointi häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta. Tämän vuoksi kunnat ovat mukana varsinaisessa Kymen Turvassa keskeisinä toimijoina. Puheenjohtajana toimii kokouksessa valittu kaupungin- tai kunnanjohtaja. Keskeisenä osana toimintaa on laadittu mm. Kymenlaakson valmiuskortti, joka päivitetään vuosittain. Alueen kunnat ovat johtaneet Kymenlaakson valmiuskortista omia kuntakohtaisia valmiuskorttejaan, jolloin maakunnan kortti ja yhteystiedot taustalla päivittyvät automaattisesti kerran vuodessa. Tämä on hyvin konkreettista valmiussuunnittelun yhteensovittamista.

Mikä on järjestöjen ja yritysten rooli Kymen Turvassa

Järjestöt ovat keskeisiä yhteiskunnan turvallisuustoimijoita. Järjestöt tukevat ja vahvistavat julkisia toimijoita ja täyttävät myös julkiselle toiminnalle säädettyjä velvoitteita. Järjestöjen edustus hoidetaan Kymen Turvassa toimialojen kautta. Järjestöjä hyödynnetään myös tarvittaessa asiantuntijoina sekä harjoitustilanteissa. Järjestöt ovat olleet vahvasti mukana mm. Kymenlaakson riskiarvion laatimisessa ja järjestöjen tiedot ovat mukana Kymenlaakson valmiuskortissa. Järjestöjen osallistuminen on toteutettu edustuksellisesti niiden suuren määrän johdosta.

Elinkeinoelämää ja huoltovarmuutta edustaa Kymen Turvassa Etelä-Suomen ELVAR-toimikunta. Toimikunta on osa huoltovarmuusorganisaatiota ja kehittää elinkeinoelämän varautumista alue- ja maakuntatasolla. Toimikunta varmistaa osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa sekä tiedonvaihtoa. Toimikunta on poikkihallinnollinen ja sitä kautta mukana ovat mm. sähkö-, lämpö-, polttoaine-, elintarvike- ja talousvesijakelun, sosiaali- ja terveydenhuollon, rakentamisen sekä tieto- ja viestintäverkkojen yrityksiä. Mukana toimikunnassa on myös esimerkiksi edustajia aluehallintovirastoista, kauppakamareista, pelastuslaitoksista sekä puolustusvoimista.

Lisätietoa:
Kymen Turvan puheenjohtaja: Kunnanjohtaja Arto Ylönen 0503499571 arto.ylonen(a)miehikkala.fi
Sihteeristön puheenjohtaja: Pelastusjohtaja Vesa Parkko 0447026210 vesa.parkko(a)kympe.fi
Pääsihteeri: Pelastuspäällikkö Juhani Carlson 0447026331 juhani.carlson(a)kympe.fi

Osallistujatahot: Haminan kaupunki, Iitin kunta, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta, Virolahden kunta, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsote, Kaakkois-Suomen poliisi, Suojelupoliisi, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen ELY, E-S elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunta E-S ELVAR