Miehikkälän kunta

Kotihoito

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja saattohoito. Kotihoito auttaa silloin, kun asiakas ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia enää selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon antama apu painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä sairaanhoidollisiin palveluihin, kuten haavahoitoihin, laboratorionäytteisiin ja lääkehoitoon.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Kotihoidosta saa apua joko tilapäisesti tai säännöllisesti päivittäin asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut.

Kotihoito
puh. 040 552 7604

Päivystys:
Kotihoito, Miehikkälän tiimi
puh. 040 525 9057

Kotihoito, Virolahden tiimi
puh. 050 389 2143

Lisätietoja: Kotihoito / Kymsote

 

Tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalvelut, kuten ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päiväkeskustoiminta täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Palvelun tuottavat yksityiset palvelun tuottajat.

Ateriapalvelu

Asiakkaan kotiin kuljetettava lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus kodin ulkopuolella.

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kylvetyspalvelu

Henkilöille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotona, järjestetään mahdollisuus osallistua kotihoidon kylvetyspalveluun. Palveluun sisältyy kuljetus invataksilla.

Turvapuhelin

Turvapalvelu on turvapuhelinta tarvitseville henkilöille suunnattu palvelu, jolla turvataan ja tuetaan asiakkaan kotona asumista.

Turvapalvelu sisältää turvapuhelinlaitteiston, hälytyskeskuspäivystyksen ja auttamiskäynnit.

Kotihoidon tukipalveluiden toteuttamistapa vaihtelee kuntayhtymän eri alueilla.

Päiväkeskustoiminta

Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden, muistisairautta sairastavien asiakkaiden ja vammaisten kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen, sekä osallisuuden lisääminen. Päiväkeskukset tarjoavat monipuolista, virikkeellistä ja osallistavaa toimintaa sekä tukevat asiakkaan sosiaalista kanssakäymistä.

Villinrannan päiväkeskus, puh. 040 710 7359
Kunilan päiväkeskus, puh. 040 199 1959

Lisätietoja: Kotihoidon tukipalvelut / Kymsote

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 § 3.

Lisätietoja: Omaishoidon tuki / Kymsote

Omaishoidontukihakemus ja kriteerit 2017

Omaishoidon seuranta- ja maksatuslomake