Miehikkälän kunta

Kotihoito

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloittaa toimintansa 1.1.2019. Verkossa kaikki kymenlaaksolaiset asioivat yhdessä ja samassa paikassa:

www.kymsote.fi

 

Kotihoidolla tarkoitetaan ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä sekä asiakkaiden kodeissa tapahtuvaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa omassa kodissaan yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelut toteutetaan asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä tukien ja ohjaten selviytymään omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoito pitää sisällään aisakkaan toiminakyvyn mukaan tarvittavan henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon ja lääkehoidon seurannan.

Kotihoitoa on säännöllistä ja tilapäistä: Kotihoidon palveluita voidaan myöntää ikäihmiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon myöntäminen perustuu toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointii; yksilölliseen hoivan ja hoidon tarpeeseen. Kotihoidon palvelut määritellään yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman avulla, joka tehdään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden palvelujen tuottajien kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta vastaa asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Säännöllisen avun piirissä olevilta asiakkailta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy tulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan. Lyhytaikaisesta tai satunnaisesta avusta peritään käyntimaksu.

Kotihoito toimii Kaakon kaksikon alueella päivittäin n. klo 7 – 21 välisenä aikana.

Kotihoidon esimies
Katariina Velling
puh. 040 552 7604
etunimi.sukunimi(at)kymsote.fi

Päivystys:
Kotihoito, Miehikkälän tiimi
puh. 040 525 9057

Kotihoito, Virolahden tiimi
puh. 050 389 2143

Toimintakykyä edistävä kotihoito

Kotihoito pyrkii tukemaan asiakkaan omaa toimintakykyä kuntouttavalla työotteella mahdollisimman pitkään. Toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa, että kotihoidon työntekijä rohkaisee, motivoi asiakasta toimimaan itsenäisesti kaikessa, mihin hän pystyy. Kotihoidossa työskennellään asiakkaan mukana arjessa ja tuetaan hänen selviytymistä päivittäisistä toimista ohjaamalsen ja avustamisen keinoin. Kotihoidon työntekijä avustaa asiakasta tilanteissa, joissa hän ei omatoimisesti selviä. Toimintakykyä edistävä työote on tavoitteellista toimintaa.
Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja, jonka tehtävänä on vastata asiakkaan kokonaishoidosta ammatillisessa yhteistyötiimissä.

Tukipalvelut

Ateriapalvelu

Sisältää lämpimän ruoan, salaatin, jälkiruoan ja kuljetuksen arkipäivisin. Viikonloppuina toimitetaan kylmät, itse lämmitettävät ruoat. Ateriapalvelun voi tilata kotihoidon päivystysnumeroista. 31.12.2018 asti ateriapalvelun hinta on 7,55 €/kerta (kotiin kuljetettuna).

Turvapuhelin

Turvapalveluun kuuluu vuokraturvapuhelin ja turvahälytyskäynnit tarpeen mukaan.

Päivätoiminta

 • toimii molemmissa Kaakon kaksikon kunnissa n. klo 8 – 14
 • Virojoella Villinrannassa maanantaista torstaihin
 • Miehikkälässä Hyvinvointikeskus Kunilassa tiistaista torstaihin

Päivätoiminta on tarkoitettu

 • tukemaan omaishoitajia
 • tukemaan kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitoa
 • tuomaan sisältöä päivään, virkistäytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä

Päivätoimintaan sisältyy

 • aamupala
 • ohjattua toimintaa
 • yhdessäoloa
 • kuntosali
 • lounas
 • päiväkahvi

Villinrannan päiväkeskus, puh. 040 710 7359

Kunilan päiväkeskus, puh. 040 199 1959

Omaishoidon tuki

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.

Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kanssa on riittävä.

Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalla hoidolle sopiva.

Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 § 3.

Sosiaaliohjaaja
Virpi Rökman-Pakkanen, puh. 040 588 3521
s-posti: etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Omaishoidontukihakemus ja kriteerit 2017

Omaishoidon seuranta- ja maksatuslomake