Miehikkälän kunta

Tietosuojaseloste

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on perustunut 25.5.2018 lukien Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), jota sovelletaan Miehikkälän kunnan palvelutuotannossa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. EU:n tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Miehikkälän kunta on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään käsittelemänsä tiedot turvassa. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Miehikkälän kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuoja- ja erityislainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia sekä kunnan omia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Henkilötiedon käsittelyä rajataan käyttöoikeuksin ja niitä saavat käsitellä vain henkilöt, joilla on työtehtävien tai asiakassuhteen mukanaan tuomat oikeudet henkilötiedon käsittelyyn.

Mihin käytämme henkilötietoja

Miehikkälän kunnassa henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään lakisääteisen viranomaistoiminnan toteuttamiseksi, kuntalaisten palveluiden järjestämiseksi tai yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaan tehtävään. Näissä tapauksissa ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten.

Joissakin tapauksissa henkilötiedon käsittely voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus myös peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa.

Tietoja säilytetään suunnitelmallisesti ja lainsäädännön määräämän, asian käsittelyyn tai palvelun toteuttamisen edellyttämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa erilaisia oikeuksia rekisteröidylle, eli henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Rekisteritietoja koskevat pyynnöt toimitetaan sähköpostitse miehikkala(a)miehikkala.fi. Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (kunnanviraston palvelupisteessä tai postissa).

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus, siitä käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tulla unohdetuksi

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa oikeuksiasi ja vapauksiasi henkilötietojen käsittelyssä. Alla olevasta linkistä pääsee Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuille, jossa on paljon tietosuojaan liittyvää informaatiota sekä mahdollisuus sähköiseen asiointiin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Uudistuneesta tietosuojalainsäädännöstä voit lukea lisätietoa alle olevilta verkkosivuilta:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2018/EU)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojavastaava

Hallintojohtaja Otto Koskela
otto.koskela (a) virolahti.fi
040 199 2146