Kuulutukset

|

Julkipanoilmoitus 15.5.2024

Rakennustarkastajan 14.5.2024 tekemä rakennuslupapäätös aurinkovoimalan rakentamiseksi julkipanoilmoitus…

Lue lisää
|

Kuntatekniikan lupajaoston päätös suunnittelutarveratkaisusta Lepästensuon yleiskaava-alueelle

Kuulutusaika 2.5.2024 – 4.6.2024   Kuntatekniikan lupajaosto on tehnyt 24.4.2024 § 4 päätöksen suunnittelutarveratkaisusta aurinkovoimalan rakentamiseksi Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle. Päätöksen antopäivä on 3.5.2024. Tämä ilmoitus…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uimarantaluettelosta uimakaudella 2024

Kuulutus uimarannoista 2024…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä: Veljekset Takala Oy, Miehikkälä

Kuulutus 22042024…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat nähtävillä 18.4.2024 alkaen kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta 18.4.2024…

Lue lisää
|

ILMOITUS RAKENNUSLUPAHAKEMUKSESTA

Better Energy Finnish Solar 318 Oy on jättänyt MRL 125 §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen aurinkovoimalan rakentamiseksi Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle. Rakennettavan aurinkovoimala-alueen koko on n. 135 ha…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2024 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 26.4.2024 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Kuulutus suunnittelutarve-ratkaisuhakemuksesta

Better Energy Finnish Solar 318 Oy on jättänyt MRL 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle rakennettavaksi suunnitellulle aurinkovoimalalle. Suunnitellun aurinkovoimala-alueen koko on n. 135…

Lue lisää
|

Varhaiskasvatuksen asiantuntijan määräaikainen tehtävä

Miehikkälän kuntaan varhaiskasvatuksen asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään 31.7.2024 asti. Katso ilmoitus: Varhaiskasvatuksen asiantuntija 2024    …

Lue lisää
|

Ilmoitus Lepästensuon yleiskaavan ja Muurikkalan osayleiskaavan päätöksien lainvoimaisuudesta

Kuulutus_260324    …

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan esityslista 21.3.2024

Kymen jätelautakunnan esityslista 21.3.2024…

Lue lisää
|

Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi

KUULUTUS  Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu KUNGÖRELSE_Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Sydöstra Finland…

Lue lisää
|

Ilmoitus kaavojen hyväksymisestä

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 12.2.2024 hyväksynyt seuraavat kaavat: – § 1 Lepästensuon yleiskaava – § 2 Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä)…

Lue lisää
|

KUULUTUS TOIMENPIDE-LUPAHAKEMUKSESTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaista toimenpidelupaa haetaan Virolahden ja Miehikkälän kunnan rajavyöhykealueelle rakennettavalle rajaesteaidalle ja huoltokonteille. Toimenpidelupahakemus on nähtävänä 15.2. – 23.2.2024 välisenä aikana…

Lue lisää
|

Kunnanvaltuuston kokous 12.2.2024

Kunnanvaltuuston kokouskutsu 12.2.2024…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittelyn johdosta

Kuulutus…

Lue lisää
|

Presidentinvaali 2024

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 toinen vaali.   Kuulutus…

Lue lisää
|

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Vesien- ja merenhoidon kuulemistiedote kunnille…

Lue lisää
|

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen…

Lue lisää
|

Kuulutus, Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos, Keskustien kevyen liikenteen väylä

Miehikkälän kunta on muuttamassa kirkonkylän asemakaavaa Karjakujan ja asemakaavan eteläreunan väliseltä alueelta. Asemakaavan muutoksella tutkitaan kevyenliikenteen väylän  sijoittumismahdollisuudet olemassa olevaan tieverkkoon ja taajamarakenteeseen maantiellä 384…

Lue lisää
|

Kuulutus, Lepästensuon yleiskaava

Miehikkälän kunta laatii yhteistyössä Forus Oy:n kanssa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle yleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle n. 100 MWp:n aurinkovoimalan rakentaminen.

Lue lisää
|

Kuulutus, Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle

Miehikkälän kunnanhallitus on muuttamassa Muurikkalan osayleiskaavaa Muurikkalan koulun alueella (PY merkintä). Tavoitteena on muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan Muurikkalan koulun ja vanhan päiväkodin alueen osayleiskaavamerkintä…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2024. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Menestyneiden urheilijoiden ja liikunnan ansioituneiden toimijoiden palkitseminen vuonna 2023

Esitykset vuonna 2023 menestyneistä virolahtelaisista ja miehikkäläläisistä urheilijoista, ansioituneista vuoden liikuttajayhteisöstä tai -henkilöstä sekä kuntoliikkujapalkinnon saajasta tulee toimittaa kirjallisesti Virolahden sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle 30.11. mennessä osoitteella Virolahden kunta / vapaa-aikatoimisto, PL 14,…

Lue lisää
|

Päätös ja sitä koskeva kuulutus KASELY/1409/2023 Lepästensuon aurinkovoimalan YVA-tarve

Kuulutus päätöksestä YVAlaki13 Forus Oy Lepästensuo YVA-päätös Forus Oy Lepästensuo Miehikkälä 16102023…

Lue lisää
|

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisemätyölupaa haetaan Miehikkälän asemakaava-alueella ja Miehikkälän pohjoisosan yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-112. Kiinteistöllä aiotaan suorittaa avo- ja poimintahakkuuta metsässä olevan…

Lue lisää
|

Ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ilmoitus aloituskuulutuksesta…

Lue lisää
|

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta. Kuulutuksen voi lukea tästä: DOC080923…

Lue lisää
|

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta. Ilmoitus aukeaa TÄSTÄ    …

Lue lisää
|

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rantaosayleiskaavan määräyksistä rakentaa grillikota 15 metriä lähemmäksi (7 m) keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Mustikkarinne 4:194 tilalle.

Lue lisää
|

Kuulutus Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle

Vireilletulo. Miehikkälän kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 107 käynnistää Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä). Tavoitteena on muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän kunta (kuntatekniikka) hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitseville kiinteistöille: 489-411-27-19, 489-411-20-13, 489-411-2-378 ja 489-411-2-398. Kiinteistöillä tehdään harvennus-, kaistale-, siemenpuu- ja…

Lue lisää
|

Päätös ja kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Rajavartiolaitoksen Itärajan esteaita -hanke, Dnro KASELY/438/2023

Kuulutus päätöksestä YVAlaki13 YVA-päätös Itärajan esteaita…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan yleiskaavan käyttötarkoituksen muuttamiseksi julkisten palveluiden alueesta (kaavamerkintä PY) asuin-, liike- ja työtilojen alueeksi kiinteistölle 489-409-28-2, palsta 1. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan yleiskaavan käyttötarkoituksen muuttamiseksi julkisten palveluiden alueesta (kaavamerkintä PY) asuin-, liike- ja työtilojen alueeksi. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätemaksutaksasta 1.7.2023 alkaen. Esitys koskee mm. jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysmaksuja Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja…

Lue lisää
|

Lepästensuon yleiskaavaluonnos nähtävillä 27.4.-29.5.2023

Miehikkälän kunta laatii yhteistyössä Forus Oy:n kanssa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle yleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle n. 100 MWp:n aurinkovoimalan rakentaminen.

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos, Keskustien kevyenliikenteen väylä

Vireilletulo, Miehikkälän kunta on muuttamassa kirkonkylän asemakaavaa Karjakujan ja asemakaavan eteläreunan väliseltä alueelta. Asemakaavan muutoksella tutkitaan kevyenliikenteen väylän  sijoittumismahdollisuudet olemassa olevaan tieverkkoon ja taajamarakenteeseen maantiellä…

Lue lisää
|

Lepästensuon yleiskaavan OAS nähtävillä 6.4.-8.5.2023

Miehikkälän kunnanhallitus on 12.12.2022 § 162 päättänyt ryhtyä laatimaan oikeusvaikutteista Lepästensuon yleiskaavaa. Forus Oy suunnittelee aurinkovoimalan rakentamista alueelle. Yleisötilaisuus hanketta koskien järjestetään 13.4.2023 klo 18.00-20.00…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat nähtävillä 30.3.2023 alkaen kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2023 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 28.4.2023 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan uuden saunarakennuksen rakentamiseksi (vanha sauna puretaan) lähemmäs rantaviivaa (6m) kuin kaavamääräysten vaatima etäisyys 15 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sallisi. Rakennuspaikka sijaitsee Miehikkälä (489)…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä

Kuntatekniikan lupajaosto on tehnyt päätöksen 22.2.2023 § 1 suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Miehikkälän läntisen päiväkodin ja siihen liittyvän ulkovaraston rakentamiseksi kiinteistölle 489-404-2-54 Salakkamäki, hakijana Miehikkälän kunta / Kuntatekniikka.

Lue lisää
|

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Miehikkälän kunta (kuntatekniikka) on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen päiväkodin ja varaston rakentamiseksi määräalalle kiinteistölle 489-404-2-54-M0601. Rakennuspaikan pinta-ala on n. 3,8 ha. Rakennuspaikka sijaitsee osittain Miehikkälän rantaosayleiskaavan alueella.

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Kuulutus valvontasuunnitelmasta 2023 Valvontasuunnitelma 2023 2024 luonnos…

Lue lisää
|

MAISEMATYÖLUPA

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälän Saivikkalan pohjoisosan asemakaava-alueelle osittain sijoittuvalle kiinteistölle 489-411-9-54 noin 1,1 ha alueelle harvennushakkuun suorittamiseksi. Harvennushakkuu (kuvio 32) sijaitsee…

Lue lisää
|

Kymen Jätelautakunnan kuulutus 2.11.-18.11.2022

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana Jätehuollon palvelutasomääritys vuosille 2023-2024 sekä jätetaksa alkaen tammikuusta 2023. Kuulutus Kymen jäteltk palvelutaso ja taksat …

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 15.9.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan 16.9.2022. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän Moottorikerho, Karjakuja 1,…

Lue lisää
|

Kuulutus maisematyölupahakemuksen johdosta, Saivikkala 8:140, Miehikkälä

Astola Matti hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa asemakaava- ja yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-140. Kiinteistöillä kaadetaan huonokuntoisia kuusi- ja mäntyrunkoja. Karttaote Hakemusta…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan vapaa-ajan asuinrakennuksen (n. 50 krm2) ja saunarakennuksen rakentamiseksi rantaosayleiskaavan M-alueelle. M-alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Poikkeamaa haetaan Miehikkälän (489) kunnan…

Lue lisää
|

Katualueiden lunastus

Miehikkälän kunta on 7.6.2022 laittanut vireille Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueen katualueiden lunastustoimituksen.  Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta saa MRL:n 94 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunsa,…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus 489-407-3-62

Poikkeamaa haetaan RA-rakennuspaikan siirtämiseksi järven toiselle sivulle nykyiselle M-alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan n. 76 m2 vapaa-ajan asunto. Kyseisellä paikalla olemassa olevasta saunarakennuksesta on…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan kuulutus 4.-17.5.2022

Kymen jätelautakunta tiedottaa  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta, Miehikkälä

Linkki kuulutukselle Maa-aineslupahakemus: Henri Tulkki, 489-407-1-40, Seppälä, Miehikkälä…

Lue lisää
|

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos nähtävillä 21.4.-23.5.2022

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen…

Lue lisää
|

VARELY: Esitys Ratasuon kalataloudelliseksi tarkkailuksi

Linkki kuulutukselle…

Lue lisää
|

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Miehikkälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 14.12.2021 § 50 hyväksynyt Kaakon kaksikon uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys astuu voimaan 1.2.2022. 27.1.2022 Miehikkälän kunnanhallitus   Rakennusjärjestys Miehikkälä ja Virolahti_kv_14.12.2021…

Lue lisää
|

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman päätöksestä

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoito-suunnitelmasta Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla…

Lue lisää
|

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.11.2021, 2450/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2450/2021 25.11.2021 Dnro 21314/03.04.04.04.10/2021 Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnan päätös 26.5.2021 § 50: Oikaisuvaatimus luvattomasta veneenpidosta tehdystä laskusta Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2022. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan ympäristö- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta

Neova Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2. momentin kohdan 3 mukaisen ympäristölupahakemuksen, sekä toimenpidelupahakemuksen (MRL 126 §) kiinteistön omistajan valtuutuksella puuterminaalialueen perustamiseksi noin…

Lue lisää
|

Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Aluevaalilautakunta…

Lue lisää
|

ILMOITUS

Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto tekee MRL 166 § ja 167 § mukaisia rakennetun ympäristön hoitoa valvovia katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella lokakuussa viikkojen 42-43 aikana.

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rantaosayleiskaavan määräyksistä rakentaa grillimaja 15 metriä lähemmäksi (11 m) keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Koskenpelto 4:158 tilalle…

Lue lisää
|

Julkinen kuulutus ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta

Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.1.2021 nro 30/2021 (Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä. Luvan hakijana Vapo Oy) Julkinen kuulutus 2.9.2021  …

Lue lisää
|

Yleiskaavan ajantasaistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen…

Lue lisää
|

Valitusosoitus Miehikkälän kuntavaalit 2021

Valitusoikeus kuntavaalien tuloksesta on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella,…

Lue lisää
|

Kunnanvaltuustoon valitut valtuutetut

Miehikkälän kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut 16.6.2021 pitämässään kokouksessa kuntavaalien 2021 tuloksen. Uudet valtuutetut kuulutus…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteinen rakennusjärjestysehdotus

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on edennyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus vaiheeseen. Rakennusjärjestyksen tavoite on vastata voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain…

Lue lisää
|

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Raimo ja Pekka Takalan maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan omakotitalon peruskorjaamiseen ja laajentamiseen saunalla, pesu- ja pukuhuoneella, eteisellä ja terassilla, mitä Miehikkälän rantaosayleiskaava ei salli Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Keskus…

Lue lisää
|

Ennakkoäänestyksen kuulutus

Kuntavaalit Miehikkälässä Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 8.6.2021. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan taksakuulutus

Kymen jätelautakunta tiedottaa  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2021 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään…

Lue lisää
|

19.4.2021 Ehdokashakemusten jättäminen

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 13. päivänä kesäkuuta 2021 valitaan 19 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus 14.4.2021

Julkipanoilmoitus 14.4.2021…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 8.4.-10.5.2021

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 8.4.-10.5.2021 välisen ajan kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi.

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Raimo ja Pekka Takala, tila 489-410-5-64 Kangas, Miehikkälä

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Raimo ja Pekka Takala, tila 489-410-5-64 Kangas, Miehikkälä Kuulutus…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan tekemät purkamislupapäätökset kiinteistöllä 489-411-14-15. Julkipanoilmoitus…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoituksen voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Kuulutus kuntavaalien ehdokashakemusten jättämisestä

KUNTAVAALIT 2021 MIEHIKKÄLÄSSÄ EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 18. päivänä huhtikuuta 2021 valitaan 19 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021…

Lue lisää
|

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija      Tulkki Henri Dnro        ESAVI/23238/2020 Asia         Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Miehikkälä   Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoituksen voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan (Miehikkälän asemakaava-alue) Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kaliomäki 2:232 (2,84 ha) tilalle avohakkuun suorittamiseksi (2,6 ha) liitekartan mukaisesti.

Lue lisää
|

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Miehikkälän rantayleiskaavan määräyksistä lomarakennuspaikan muuttamisesta ympärivuotiseksi asuinrakennuspaikaksi ja sen rakennusoikeuden lisäämiseksi 350 kerrosneliömetriin sekä vakituisen asuinrakennuksen sijoittamisesta 30 m lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija           Vapo Oy Dnro             ESAVI/4301/2019 Päätösnro   30/2021         Asia              Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito…

Lue lisää
|

Rakennusjärjestysten uudistaminen Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueelle

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos. Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö-…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 pöytäkirja

Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 pöytäkirja on luettavissa täältä…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2021. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristöluvan rauettamisesta: Interrock Oy, Miehikkälä

Haminan kaupungin lupavaliokunta on käsitellyt ympäristönsuojelulain 88 §:n ja 27 §:n 1. mom. ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7a mukaisen toiminnan ympäristöluvan rauettamisen, joka…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kuulutus on luettavissa tästä…

Lue lisää
|

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Kuulutus on luettavissa täältä: Kuulutus 2.11.2020…

Lue lisää
|

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 01865/20/2299 / 1.9.2020 koskien Vaalimaan Asunnot Oy:n valitusta Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnan päätöksen kumoamista ja uudelleen käsittelyä. Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä rakentaa savusauna (25 m²) Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Riihelä 4:316 tilalle (2,92 ha). Alueen yleiskaavassa on saunarakentamiseksi merkitty…

Lue lisää
|

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 § mukainen kuulutus Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

Kuulutus…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä peruskorjata vanha hirsinen mökkirakennus lisättynä katetulla terassilla syv. 3,5-4 m (mitta tarkentuu myöhemmin) ja leveys mökin mukaisesti 8 m Miehikkälä…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 14.7.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan 15.7.2020. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Etelä-Suomen Moottorikerho Ry, Orapihlajantie…

Lue lisää
|

Kuulutus Kymen jätelautakunta kuljetustaksat 1.7.2020

Kuulutus …

Lue lisää
|

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n varastointilupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan murskatun kalliokiviaineksen varastointiin. Lupapäätös annetaan 4.5.2020. Toiminta sijoittuu Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylässä tilalle Takamaa…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnissa ovat nähtävillä seuraavat katusuunnitelmaehdotukset

Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueella Suonkannantien jatkeen katusuunnitelma 001_Asemapiirustus_Suonkannantie_KS 002_Pituusleikkaus_KVL Suonkannantien jatke 002_Pituusleikkaus_Suonkannantie Rauhantien ja Lepänahontien välisen kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma 001_Asemapiirustus_20200318 Lepänahontie…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kukkarokallio 2:365 tilalle (0,5772 ha) puistometsän harvennushakkuulle (0,5 ha). Miehikkälän kunnan Saivikkalan…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen 29.4.2020 mennessä

Vuoden 2020 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2020 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja Ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan lomarakennuspaikan siirtämiseksi tilalla paremmin rakennettavaan paikkaan Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän  Järvivalkama 6:15 tilalla. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan aitan rakentamiseksi olemassa olevalle lomarakennuspaikalle Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Itäranta 4:203 tilalle. Alueen yleiskaavassa puuttuu merkintä, joka mahdollistaisi rakentamisen tilalle. Hakemusta…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan varastointilupahakemuksen johdosta / Tornator Oyj

Kuulutukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 3.3.-1.4.2020 sähköisellä ilmoitustaululla. Sähköinen ilmoitustaulu…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan uuden loma-asunnon rakentamiseksi (87 m2) palaneen loma-asunnon tilalle samaan paikkaan, vaikka käytetty rakennusoikeus on osin ylittynyt, sekä…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan haki-jalle kiven…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Roimola Oy Dnro ESAVI/42240/2019 Asia Lypsykarjanavetan laajentaminen, Miehikkälä ja Hamina Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Raja 11:29 tilalle (31,79 ha) haetaan  MRL 128 §:n  mukaista maisematyölupaa Muurikkalan yritysalueen asemakaavan tiealueiden, vesihuoltolinjan, tonttien ja louhosalueen…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Kuulutus Valvontasuunnitelma 2020-2024  …

Lue lisää
|

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Kuulutus…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Miehikkälän kunnan maa-aineslupaviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista. Kyseessä on Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslupahakemus kallion louhimiseen ja murskaamiseen Miehikkälän kunnan…

Lue lisää
|

Ilmoitus kaavapäätösten lainvoimaisuudesta

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 30.9.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt – § 18 Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan – § 19 Muurikkalan eteläisten alueiden yleiskaavan.

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2020 alkaen  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys…

Lue lisää
|

Jätehuoltomääräykset 2019

Kuulutus jätehuoltomääräykset 2019…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:N mukaisesta ilmoituksesta

Haminan ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. HAKIJA: Miehikkälän kunta, matkailutoimi Yhteyshenkilö: Elisa Notkola, p. 040…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle kiven louhintaan. Lupapäätös…

Lue lisää
|

Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa Timo Laine 2019-2023…

Lue lisää
|

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä…

Lue lisää
|

Puistosuunnitelman ehdotus

Miehikkälän kunnassa kirkonkylän asemakaava-alueella, Keskustie 2 olevan puiston suunnitelmaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 25.4. –  9.5.2019 Miehikkälän kunnassa os. Keskustie…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta nähtävillä 24.4.-9.5.2019…

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan pidetään Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistuksen kaavaehdotus yleisesti nähtävillä 11.4.-13.5.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantoimistossa os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2019 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Virolahden kunta, tekninen toimi, PL 14, 49901…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 21.3.-23.4.2019

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 21.3. – 23.4.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantalon palvelupisteessä ja Virolahdella teknisessä…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rakennusjärjestyksen kohtaan 4.2 rakentamisen määrä. Kiinteistöllä 489-408-102-0 on jo tällä hetkellä rakennusten kokonaisala yli 500 m2. Tarkoituksena on rakentaa saunarakennus (n. 55…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää