MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Voimaantulo 1.4.2007

Rakennuslautakunta 28.2.2007

 

 

1 §

Rakennuslupa (MRL 125§, 176§)

 

 

 

 

1.1

Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen,

kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen

 

 

 

rakennusta kohti…………………………………………………………..

50,00 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan……………………………

1,00 €

 

 

 

1.2

Jo olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluvan

tavanomaisen varasto- tai talousrakennuksen

 

 

rakentaminen rakennusta kohti…………………………………………

35,00 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan……………………………

0,80 €

 

 

 

1.3

Uuden erillisen saunan rakentaminen

 

 

rakennusta kohti………………………………………………………… 

48,00 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan……………………………

0,80 €

 

 

 

1.4

Rakenteeltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen rakentaminen tai uudelleen rakentaminen rakennusta kohti (grillikatokset, huvimajat, vajat jne.)……………………………………

 

 

48,00 €

 

 

 

1.5

Rakennuksen  korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa uudestaan rakentamiseen

 

 

rakennusta kohti…………………………………………………………

50,00 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan……………………………..

1,00 €

 

 

 

1.6

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

rakennusta kohti…………………………………………………………..

48,00 €

 

 

 

1.7

Muut toimenpiteet, joihin sovelletaan uudisrakentamista koskevia säännöksiä (kantavan rakenteen, paloteknisen osaston tai poistumistien muutos)……………………………………………………

 

 

48,00 €

 

suuret mastot tai tuulivoimalat…………………………………………..

1000,00€

 

 

 

1.8

Huoneistojärjestelyt:

Asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen huoneistoa kohti………

 

50,00 €

 

 

 

1.9

Suunnittelutarveratkaisut……………………………………………...

168,20 €

 

 

 

2 §

Toimenpidelupa (MRL 126 §, MRA 62§)

 

 

 

 

2.1

Rakennelma: Katos, vaja, kioski, käymälä, grillikatos, huvimaja, esiintymislava tai vastaava rakennelma……………………………….

 

48,00 €

 

 

 

2.2

Yleisörakennelma: Urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen…………………………………………

 

 

 

48,00 €

 

 

 

2.3

Liikuteltava laite: Asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn………………………………..

 

 

48,00 €

 

 

 

2.4

Erillislaite: Maston, piipun, varastosäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, antennin, tuulivoimalan, valaisinpylvään tai

vastaavan rakentaminen………………………………………………...

 

 

48,00 €

 

 

 

2.5

Vesirajalaite: Suurehko laituri, venekatos, muu vesirajaa

muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava……………………………………………….

 

 

48,00 €

 

 

 

2.6

Säilytys- tai varastointialue: muusta alueesta erotettu

suurehko varastointi- tai pysäköintialue taikka tällaiseen

alueeseen verrattava alue……………………………………………….

 

 

48,00 €

 

 

 

2.7

Julkisivutoimenpide: Ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen olennainen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen ja ikkunajaon muuttaminen………………......

 

 

48,00 €

 

 

 

2.8

Mainostoimenpide: Muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen…………………….

 

 

 

48,00 €

 

 

 

2.9

Aitaaminen: Rakennettuun ympäristöön liittyvä, erottava kiinteä

aita tai kadun reunusmuuri………………………………………………

 

48,00 €

 

 

 

2.10

Muut toimenpiteet: Muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset……………………

 

48,00 €

 

 

 

3 §

Rakennuksen purkulupa (MRL 127 §)

 

 

 

 

3.1

Rakennuksen tai sen osan purkaminen: MRL 127 §

1 mom. tarkoittamalla alueella…………………………………………..

 

48,00 €

 

 

 

3.2

Rakennuksen purkuilmoitus:  MRL 127 § 3 mom………………….

20,00 €

 

 

 

4 §

Maisematyölupa (MRL 128 §)

 

 

 

 

4.1

Maisemaa muuttava maanrakennustyö (alueella kaivaminen tai täyttäminen sekä maisemaa muuttava puiden kaataminen)…………

 

48,00 €

 

 

 

5 §

Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toimenpiteet:

 

 

 

 

5.1

Rakennusjärjestyksessä ilmoitusvaraiseksi määrätty merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen tai muut ilmoituksenvaraiset toimenpiteet…………..........................................

 

 

35,00 €

 

 

 

6 §

Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset (MRL 143 §)

 

 

 

 

6.1

Rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisemantyöluvan voimassaolon jatkaminen tai pidentäminen..................................

 

48,00 €

 

 

 

6.2

Suunnitelmista poikkeaminen (MRA 79 §) suostumus poiketa lupapäätöksen hyväksytyistä suunnitelmista………………………….

 

48,00 €

 

 

 

6.3

Ylimääräinen katselmus: Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus sekä valmiustodistuksen antaminen muulloin kuin lupapäätöksen mukaisen katselmuksen yhteydessä………………………………......

 

 

 

35,00 €

 

rakennuslautakunnan käynti…………………………………………….

100,00 €

 

 

 

7 §

Poikkeaminen (MRL 171 § - 176 §)

 

 

 

 

7.1

Poikkeamislupa MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muusta rajoituksista (MRL 171 §)……….

 

 

168,00 €

 

 

 

7.2

Kielteinen päätös…………………………………………………….....

48,00 €

 

 

 

7.3

Poikkeamislupalausunnon valmistelu ympäristökeskukselle…….

100,00 €

 

 

 

8 §

Lykkäys väestösuojan rakentamisvelvollisuudesta:

 

 

Päätös väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden lykkäyshakemukseen rakennusluvan yhteydessä…………………….

 

168,00 €

 

 

 

9 §

Rakennusrasitteet asemakaava-alueella:

 

 

 

 

9.1

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai

poistaminen……………………………………………………………….

 

135,00 €

 

 

 

10 §

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

 

 

MRL 161 §:n mukainen päätös………………………………………….

135,00 €

 

 

 

11 §

Viranomaistehtäviä Aravalain ja –asetuksen sekä maaseutuelinkeinolain perusteella:

 

 

 

 

11.1

Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin, eivätkä ole rakennusvalvontaan

liittyvää neuvontaa………………………………………………………..

 

 

35,00 €

 

 

 

11.2

Arviointitehtävät

 

 

kiinteistöt joilla ei ole rakennuksia………………………………………

50,00 €

 

kiinteistö, jolla sijaitsee yksi rakennus tai rakennelma………………..

70,00 €

 

kiinteistö, johon kuuluu yksi tai useampia rakennuksia tai rakennelma………………………………………………………………..

 

90,00 €

 

 

 

12 §

Kokoontumishuoneiden ja –alueiden tarkastus:

 

 

 

 

12.1

Kokoontumishuoneistojen  tarkastus ja hyväksyminen huoneistoa kohti…………………………………………………………..

 

70,00 €

 

 

 

12.2

Kokoontumisalueiden  tarkastus ja hyväksyminen

aluetta kohti……………………………………………………………….

 

70,00 €

 

 

 

13 §

Rakennuspaikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen

 

 

 

 

13.1

Rakennusta kohti (sis. loma-as.)………………………………………

107,00 €

 

 

 

13.2

Erikseen merkittävä  sauna, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma……………………………………..

 

58,00 €

 

 

 

13.3

Edellä mainittua samalla rakennuspaikalla oleva

samanaikaisesti merkittävä sauna, talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus……………………………………………………….

 

 

35,00 €

 

 

 

13.4

Muu rakennus tai erillinen sijaintikatselmuksen

suorittaminen (sis. huvimajat, grillikatokset jne.)……………………...

 

58,00 €

 

 

 

14 §

Viranomaisen suorittama katselmus tai kuuleminen  hakemuksen ratkaisemiseksi:

 

 

 

 

14.1

Muun kuin luvassa määrätyn katselmuksen toimittaminen

ja siitä tiedottaminen……………………………………………………..

 

58,00 €

 

 

 

14.2

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen hakemuksen johdosta……..

20,00 €

 

 

 

15 §

Vastaavien ja erityisalan työnjohtajien hyväksyminen

 

 

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen……………….

20,00 €

 

Eritysalan työnjohtajan hyväksyminen…………………………………

20,00 €

 

 

 

16 §

Lupa rakennustyön suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MRL 144 §)

 

 

 

 

 

16.1

Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu lupa töiden suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman………………………………………………………..

 

 

90,00 €

 

sekä erillinen tapauskohtainen vakuus

 

 

 

 

17 §

Jatkuva valvonta ja hallinnollisen pakkokeinot

 

 

Rakennusvalvontaviranomaisen päätös toimenpiteen kieltämisestä, keskeyttämisestä tai poistamisesta……………….

 

90,00 €

 

 

 

17.1

Uhkasakon asettamispäätös…………………………………………..

90,00 €

 

 

 

17.2

Uhkasakon tuomitsemispäätös……………………………………….

90,00 €

 

 

 

18 §

Päätös rakennuttajavalvonnasta

 

 

 

 

18.1

Päätös valvontasuunnitelmasta………………………………………

135,00 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan……………………………

1,00 €

 

 

 

19 §

Maksun suorittaminen ja palauttaminen:

 

 

 

 

19.1

Maksun suorittaminen: Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksut peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneille maksuille on suoritettava korkoa siten kuin laissa säädetään.

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu

 

 

 

 

19.2

Maksun palauttaminen: Milloin rakennusluvan tai muun luvan haltia, luvan voimassa ollessa luopuu siitä, palautetaan luvan haltijalle 50 % hänen suorittamistaan maksuista, kuitenkin käsittelykuluina pidätetään………………………………………………

 

 

 

48,00 €

 

 

 

20 §

Hakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen

 

 

 

 

 

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen lupapäätöksen antamista, päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnalle ja rakennuslautakunta myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu.

Maksua määrättäessä otetaan huomioon kielteisestä päätöksestä jo peritty maksu.

 

 

 

 

21 §

Kokonaisalan laskenta:

 

 

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita, eikä 1600 mm matalampia tiloja. Tätä soveltaen lasketaan myös rakennuksen osa sekä säiliön, katoksen tai vastaavan kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon 5000 m2 ylittävältä osalta 75 % ja 1000 m2 ylittävältä osalta 50 %.

 

 

 

 

22 §

Yleistä:

 

 

Toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle näiden maksuperusteiden (taksan) mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 §)

 

 

 

 

23 §

Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo

 

 

 

 

 

Nämä maksuperusteet ovat Miehikkälän rakennuslautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan 1. päivästä huhtikuuta 2007 alkaen.

 

Tällä taksalla kumotaan Miehikkälän kunnanvaltuuston 6.5.1996 hyväksymä rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavien maksujen taksa.

 

Rakennusvalvontamaksu määräytyy hakemuksen saapumispäivänä voimassaolevien maksuperusteiden mukaan.

 

 

 

Rakennuslautakunta      28.2.2007       § 17